Blog

FirePro bij CCNR

Vorige week zijn door Robert Reijns en Ghigo Gianfilippi de Parenti de FirePro brandblus-systemen in een uitgebreide presentatie nader voorgesteld aan de commissieleden van het CCNR (Commission centrale pour la navigation du Rhin).

De presentatie bestond uit de technische werking van de verschillende typen en het tot stand brengen van een compleet werkend systeem voor aan boord van schepen. Daarnaast werden vele vragen van de commissieleden naar tevredenheid beantwoord.

 

Aanbevelingsaanvraag

Voor het instaleren van de FirePro brandblussystemen, dient eerst bij IL&T een aanbevelingsaanvraag te worden ingediend.

Dit is niet vreemd en dient voor alle nieuwe blussystemen in schepen welke varen op de Rijn, waaronder bijvoorbeeld watermist, plaatst te vinden.

Deze aanvragen luisteren nauw en dienen exact volgens de daarvoor geldende richtlijnen opgesteld worden. U kunt dan o.a. denken aan berekeningen, tekeningen, aansturingen, certificaten, etc.

De vervolgstappen zijn het indienen van een wijziging in de reglementen. Dit gebeurd onder leiding van de Nederlandse delegatie en zal enige tijd in beslag nemen.

Onderstaand doen wij, voor de belangstellende, enige informatie over de CCNR.

 

Organisatie

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart is de oudste internationale organisatie van de moderne tijd. De oorsprong van de CCR gaat terug op het Congres van Wenen (1815).

Het Herziene Rijnvaartverdrag van 17 oktober 1868, meestal aangeduid met “Akte van Mannheim”, vormt de rechtsgrondslag van de CCR.

Vandaag de dag is de Centrale Commissie een moderne, internationale instelling met een secretariaat dat haar in staat stelt alle aangelegenheden die samenhangen met de binnenvaart op efficiënte wijze te behandelen.

De CCR doet dit in nauwe samenwerking met andere internationale organisaties die betrokken zijn bij het Europese vervoersbeleid, alsook met non-gouvernementele organisaties die actief zijn in de binnenvaart.

De CCR heeft van oudsher tot taak de veiligheid van personen en goederen in de scheepvaart te bevorderen, hetgeen een regelmatige aanpassing van de normen met zich meebrengt. Het wordt daarenboven steeds belangrijker naast de veiligheid ook het behoud van het milieu hierbij te betrekken.

Veiligheid

Dit is een traditionele doelstelling van de CCR en haar inspanningen ter verwezenlijking van dit doel worden algemeen erkend. De CCR wil haar voortrekkersrol op dit gebied handhaven, ook al zijn bepaalde verordeningen voorbestemd om in een groter kader overgenomen te worden.

  • Controle en voortdurende aanpassing van veiligheidsnormen.
  • Uniformeren en ontwikkelen van opleidingssystemen – Bepalen van de minimale bemanning rekening houdend met veiligheidsaspecten.
  • Ontwikkeling van regelgeving.
  • Integratie van certificeringsprocedures in het veiligheidsbeleid van de CCR.

 

Zetel / Palais du Rhin

De Centrale Commissie was eerst te Mainz (tot 1861) en daarna te Mannheim (tot 1919) gevestigd.

In het kader van het Verdrag van Versailles is de zetel naar Straatsburg overgebracht. De Commissie is ondergebracht in het voormalig keizerlijk paleis te Straatsburg, dat daarna het Palais du Rhin is gaan heten.

Het Palais du Rhin werd in 1888 ingewijd. Naast de Centrale Commissie is hier ook de regionale dienst voor culturele zaken van de Elzas (DRAC Alsace) ondergebracht.

Architect : Hermann Eggert 1882.

Gebouwd in de neoklassieke stijl tussen 1884-1888 als keizerlijk paleis, dat wil zeggen als residentie van de Duitse keizer tijdens zijn bezoeken aan Elzas-Lotharingen, in die tijd een Duitse provincie. Wilhelm II verbleef tot aan 1914 in totaal 5 maal in het paleis. Na 1920 werd het Palais du Rhinde zetel van de CCR.

Write a comment