Aerosol blussystemen

Condensed aerosol brandblussystemen

Er zijn diverse leveranciers van condensed aerosol blussystemen. Het is belangrijk dat voor het kiezen de juiste gegevens en certificaten worden opgevraagd. Tevens dienen deze gegevens goed gecontroleerd te worden op haar echtheid en/of correctheid. Helaas is er bij veel leveranciers van condensed aerosol blussystemen nog veel verbetering mogelijk op dit gebied.

Verschillen in condensed aerosol blussystemen

Het is van groot belang dat beweringen te allen tijde onderbouwd worden met door geaccrediteerde uitgevoerde testen, onderzoeken en rapportages. Vraag dus altijd originele testrapporten en / of rapportages op bij de desbetreffende leverancier. Indien u met onduidelijkheden of vragen zit, staan wij u graag te woord.

kennisdatabase aerosol foto

Risico's verbonden aan condensed aerosol blussystemen

Bij het activeren van een condensed aerosol blusgenerator dient men rekening te houden met het volgende:

  • na activering van de condensed aerosol kan men enige hinder ervaren aan de luchtwegen. Echter wordt zuurstof niet verdreven en kan men blijven ademen.
  • tijdens de uitstroming van de condensed aerosol kan er enige warmte vrijkomen die per fabricaat en type blusgenerator zal variëren. BRL gecertificeerde leveranciers houden hier rekening mee en kunnen de afnemer hier goed in adviseren.

Veiligheidsvoorzieningen condensed aerosol blusinstallaties

Na activering van een droge aerosol blusinstallaties bedoeld voor ruimtebeveiliging, kan het zicht iets verminderd worden. Dit komt doordat de droge aerosol deeltjes in de lucht zweven.

In tegenstelling tot blusgassen zijn er voor droge aerosol blusinstallaties in het algemeen geen NOAEL en LOAEL waarden vastgelegd. Dit heeft te maken met het verschil in fabricaten, wat zich uit in verschillen in aantal grammen per m³ benodigd blusaerosol en in de samenstelling van het droge blus-aerosol.

Aan de hand van MSDS (Material Safety Data Sheet) en de werkelijke toegepaste blusconcentratie (g/m³) dient bepaalt te worden in hoeverre er gevaar is voor personen.

Iedere fabrikant dient middels een rapportage van een geaccrediteerde instelling aan te tonen dat het betreffende merk onschadelijk is voor mens, dier, milieu en materialen. Zodra dit kan worden aangetoond, kan het betreffende systeem worden ingedeeld in klasse-I. Zolang dit niet kan worden aangetoond zal het betreffende systeem vallen in klasse-III.

Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat?