Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat is afblaastijd ?
De tijdsduur waarin de ontwerp-blusmassa in een beveiligde ruimte wordt afgeblazen.
Automatisch blusinstallatie
Een systeem wat volautomatisch een brand detecteert, alarmen genereerd, doormeldingen naar de alarmcentrale stuurt en de brand blust.
Branddetectiesysteem
Een branddetectie- en stuursysteem als bedoeld in NEN 2535.
Beheerder
Opgeleid persoon, al dan niet in dienst van de gebruiker, aantoonbaar geïnstrueerd omtrent de hem toevertrouwde taken en de mogelijke gevaren die verbonden zijn aan onjuist handelen (NEN 2654).
Beproefd
Acceptabel voor de desbetreffende relevante bevoegde autoriteit.
Beschermingsniveau
Voor het realiseren van een (brand-) veilige opslag zijn 3 beschermingsniveaus gedefinieerd: 1, 2 en 3. Bij beschermingsniveau 1 staat een snelle detectie en kort daarop het inzetten van een (semi )automatische blusactie centraal; Beschermingsniveau 2 gaat uit van een snelle detectie van een brand en vervolgens een snelle beheersing en blussing door een goed voorbereide blusactie van ofwel de bedrijfsbrandweer ofwel de overheidsbrandweer (inzetbaarheid van de (bedrijfs)brandweer binnen 15 minuten. Dit is de tijd na melding, inclusief aanrijtijd en opbouw zodat blusactie kan starten!); Beschermingsniveau 3 heeft als uitgangspunt dat de kans op brand gering is; de eisen zijn preventief.
Besloten ruimte
Ruimte met een beperkte toegankelijkheid, waarin gevaar voor verstikking, bedwelming of vergiftiging bestaat.
Beveiligde ruimte
Ruimte die door een blussysteem wordt beschermd.
Bevoegde autoriteit
Organisatie, het bureau of de natuurlijke persoon, gemachtigd tot goedkeuring van apparatuur, systemen of procedures.
Blus aerosol
Fijne droge nevel van deeltjes in de atmosfeer.
Blusgas
Vluchtige stof of gas.
Blusgas, chemisch
Blusgas dat bestaat uit componenten van een of meer organische stoffen die een of meer elementen fluor of jodium bevatten. (fluorkoolwaterstoffen (HFC’s), fluorjodiumkoolstoffen (FIC's) en gefluorideerde ketonen .)
Blusgas, inert
Blusgas die primair uit een of meer elementen helium, neon, argon of stikstof bestaat.
Blusgasconcentratie
Blusgasmassa (uitgedrukt in kg/m3 of V%) die nodig is om een brand in een omsloten ruimte te blussen.
Blusstof
Poedervormige, vloeibare of gasvormige stof die in staat is om een brand te doven.
Bruto-volume
Volume uitgedrukt in m3 van een omsloten ruimte zonder aftrek van de volumina van kleine ondoordringbare constructies.
Centraal blussysteem
Blussysteem is een blussysteem met één blusgasvoorraad die vanuit een centraal punt kan worden gedistribueerd naar een of meer te beveiligen ruimte(n) en/of objecten.
Wat is ‘Clean agent’
Met ‘clean agent’ wordt bedoeld een elektrisch niet geleidende, vluchtige of gasvormige blusstof.
Effectieve gasconcentratie
Blusgasconcentratie uitgedrukt in kg/m3 of V% die na uitstromen van de blusgasvoorraad in een omsloten ruimte aanwezig is.
Expansievoud
Verhouding tussen verkregen schuimvolume en premix. (= mengsel van schuimvormende vloeistof en water).
Hi-Ex blusschuiminstallatie
Blusschuiminstallatie waarbij de expansievoud van het schuim/watermengsel meer dan 200 is (één liter premix geeft tenminste 200 liter schuim).
Wat is een Kernbrand
Brand waarbij het verbrandingsproces zich voornamelijk voltrekt in het binnenste van de brandstof.
LOAEL
LOAEL staat voor Lowest Observable Adverse Effect Level: de laagste concentratie van een gas waarbij nadelige effecten op personen waarneembaar kunnen zijn.
Wat is een Modulair systeem
Een of meer flessen gevuld met een ‘clean agent’, met een minimale leidingstelsellengte en een aantal blaasmonden die in een te beveiligen ruimte is/zijn opgesteld, zodanig dat een goede blusgasverdeling is gewaarborgd en een volledige beveiliging voor de desbetreffende ruimte wordt bereikt.
NOAEL
NOAEL staat voor No Observed Adverse Effect Level: de hoogste concentratie van een gas waarbij nog géén nadelige effecten op personen waargenomen zijn.
Netto-ruimtevolume
Bruto volume van een omsloten ruimte, uitgedrukt in m3, verminderd met het volume van ondoordringbare constructies en goederen.
Omsloten ruimte
Ruimte die redelijk goed gesloten is om tijdens een blussing de opbouw van de vereiste blusgasconcentratie te bereiken en gedurende de standtijd te handhaven.
Onderhoudsdeskundige
Persoon in dienst van de onderhouder dan wel de onderhouder zelf, die op grond van zijn vakopleiding, kennis en ervaring, alsmede zijn kennis van de desbetreffende voorschriften, de hem/haar toegewezen werkzaamheden zelfstandig kan beoordelen en uitvoeren (zie NEN 2654-1).
Ontwerp-gasconcentratie
Blusgasconcentratie, vermenigvuldigd met de materiaal gebonden factor en een toeslag voor omstandigheden (lekkage, temperatuur of peil boven zeespiegelniveau e.d.) die een blussing negatief kunnen beïnvloeden.
Plaatselijke blussing
Op een object gerichte blussing zonder dat een ruimte geheel met blusstof wordt gevuld.
Ruimtelijke blussing
Blussing waarbij een ruimte volledig gevuld wordt met een blusstof.
Standtijd
Tijd waarin de ontwerp-blusgasconcentratie tot en met het vereiste beschermingsniveau niet onder een van tevoren vastgesteld minimum mag komen.
Veiligheidsfactor
Toeslag op de op laboratoriumschaal (cupburner waarde) bepaalde blusgasconcentratie voor een bepaalde brandstof.
Zuurstofverlaging installatie
Installatie waarmee continu een (deels) verlaagd zuurstof niveau in een gedefinieerde ruimte in stand kan worden gehouden met als doel brandvermijding of risicoverlaging.
Beschadigt FirePro elektronische apparatuur b.v. computer ?
Als FirePro wordt geactiveerd kan dit dan schade geven aan elektronische apparatuur waaronder computer? De aerosol welke vrij komt bij een activering, geeft bij normaal gebruik en installatie volgens de gebruiksvoorschriften geen schade aan elektronische apparatuur. Dus ook niet aan computers. Uiteraard dient wel het onderdeel wat de brand veroorzaakte te worden vervangen. Uit onderzoek is gebleken dat de oorzaak meestal de voeding is. Na wetenschappelijk onderzoek door o.a. TNO en Kiwa en volgens natuurkundewetten staat vast dat de gebruikte stoffen in de vaste blusstof SBK uit zichzelf geen corrosie kunnen veroorzaken. Om alsnog de onrust weg te nemen welke bij sommigen is ontstaan, hebben wij in samenwerking met de fabrikant testen laten uitvoeren bij het Nationaal Luchtvaart en Ruimtevaart laboratorium. Ook deze testen gaven een overduidelijk beeld dat de geteste componenten niet waren aangetast in hun functionaliteit en naar behoren bleven functioneren. Conclusie NLR: Volgens een grondige studie van de testresultaten en bewijzen kan geconcludeerd worden dat de elektronische instrumeneten van het testobject (printplaten), die blootgesteld waren aan de invloeden van het brandblusmiddel FirePro (aerosol) niet beinvloed werden door de gemeenschappelijke blootstelling aan het FirePro aerosol medium en de blootstelling aan de variabelen temperatuur / vochtigheidscycli (dat zwaardere condities geeft dan de omstandigheden in server rooms). Daarom mogen we concluderen cq vaststellen, dat de elektronica, blootgesteld aan het blusmiddel FirePro aerosol, zelfs zonder te zijn schoongemaakt van de aerosoldeeltjes zijn functie behoud conform de originele specificaties.
Moeten FirePro units ieder jaar worden gecontroleerd ?
Moeten FirePro units ieder jaar worden gecontroleerd en/of onderhouden? FirePro units en/of installaties met FirePro componenten vallen ook onder de Europese regelgeving welke aangeven dat brandblusinstallaties ieder jaar dienen te worden gecontroleerd en onderhouden. Echter zal er onder normale omstandigheden aan een FirePro unit weinig tot geen onderhoud noodzakelijk zijn. Dit daar de FirePro unit is opgebouwd uit o.a. een metalen behuizing, een blusstof in vaste vorm welke er dus niet kan uitlekken zoals dat bijvoorbeeld bij een gasvormige blusstof zou kunnen voorkomen, een zeer stabiele activator en koelmiddel van natuursteen. Als een FirePro unit is geplaatst in een agressieve omgeving waar veel dampen van gevaarlijke en/of agressieve stoffen hangt, verkort dit, net als bij alle blusinstallaties de levensduur.
Wat betekent FirePro voor bronbestrijding ?
Wat wordt er bedoeld met FirePro units voor bronbestrijding? De traditionele blusmiddelen blussen een brand wanneer deze wordt gedetecteerd. Bijvoorbeeld. Er ontstaat een brand in een voeding van een computer of schakelkast als gevolg van kortsluiting. Zodra deze brand buiten de computer of schakelkast treed en er voldoende rook ontstaat waardoor rookmelder worden aangesproken, zal een blussysteem geactiveerd kunnen worden Aangezien er al FirePro units verkrijgbaar zijn in zeer kleine typen, zoals de FP-20, is het mogelijk om een kleine brandblusser in de computer te plaatsen welke 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zelfwerkzaam is. Als ander voorbeeld nemen we een magazijn voor opslag van goederen. Over het algemeen zullen de opgeslagen goederen niet zo maar uit zich zelf gaan branden maar zijn het meestal aanwijsbare risico's die de oorzaak van brand kunnen zijn. U kunt hierbij denken aan o.a. schakelkasten, compressorruimten, het heftruck oplaadstation of de heftruck zelf. Als deze niet beveiligd zijn, kunnen deze de oorzaak zijn dat een brand oncontroleerbaar groeit welke mogelijk de sprinklers doet activeren (oorzaak en gevolg). Mogelijk zal de sprinkler de brand blussen, maar er ook voor zorgen dat de voorraad in het magazijn waterschade oploopt en/of wordt aangetast waardoor de bedrijfscontinuïteit in gevaar komt. Dan hebben we het nog niet over het gebruik van duur gemaakt drinkwater en vervuiling van oppervlakte- en grondwater door het bluswater. Vanuit dit voorbeeld komt ook weer naar voren dat het van belang is om van te voren goed na te denken over de mogelijke oorzaken van brand. Wat kunnen de oorzaken zijn, inventariseer de risico's en onderzoek de mogelijkheden om onnodige uitbreiding en schade te voorkomen. Voor diverse typen bronnen zijn er diverse FirePro units te verkrijgen waardoor de mogelijkheid bestaat om voor relatief lage kosten bij de bron te blussen en een grote bijdrage te leveren aan de bedrijfscontinuïteit.

Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat?